Klinička Kardiovaskularna Farmakologija

Izdavači Integra
Product Code: INT003
Availability: In Stock
1,900RSD
Ex Tax: 1,900RSD

Qty

 
Urednici: Tomislav Kažić, Miodrag Ostojić
Autori: Lj.Bukarica-Gojković, S.Dimković, M.Dobrić, I.Elezović, M.Grujić, R.Igić, V.Kanjuh, T.Kažić, N.Lalić, L.Lepšanović, N.Marković, D.Micić, M.Ostojić, D.Stamenković-Pejković, Z.Vasiljević, M.Zdravković
Strana: 656, latinica
Tiraž: 1000 primeraka
Povez: Tvrdi, sa zlatotiskom. Tabaci šiveni koncem.
Format: 17×25

ISBN 978-86-908871-9-4

Naša knjiga Klinička Kardiovaskularna Farmakologija je stekla punoletstvo, traje duže od 21 godinu. U proteklom periodu je bio ostvaren i održavan prisan kontakt sa čitaocima i korisnicima, stečena zavidna reputacija koja može da godi autorima i urednicima. Međutim, to obavezuje na još veću odgovornost za održanje kvaliteta na internacionalnom nivou, primerenog duhu vremena i otvorenosti informatičkih sistema. U skladu s tim jeste potreba za selektivni pri-stup uključivanju novih tema i novih autora.

Medicina zasnovana na Dokazima i Preporuke su se proteklih nekoliko godina konačno na-metnuli kao vodeći koncept u dijagnostici, kliničkom radu, svakodnevnoj praksi, pa i u edukaciji. To se u dovoljnoj meri može naći u skoro svim tekstovima, sa više ili manje potrebnih kritičnih tonova ili rezervi.

Naučna istraživanja ukazuju na kompleksnost etiopatogeneze bolesti uopšte, pa i kardiovas-kularnih bolesti, na njihovu blisku povezanost s bolestima metabolizma, što nas je opredelilo da se u knjizi otvore dve nove teme i angažuju novi autori, eksperti za dijabetes i metabolički sindrom; uvereni smo da će to doprineti njenoj celovitosti.

Novi koncepti i rezultati kliničkih studija ukazuju da su bolesti zapravo nesavladive jer je Život opasan po zdravlje, a životne navike postaju Faktori rizika i stvaraju vrzino kolo iz kojeg se izlazi teško ili nikako. Sve to zahteva da pristup u kardiologiji i farmakoterapiji bude racionalniji, naučniji, da se postave realniji ciljevi koji bi se mogli eventualno ostvariti u meri koja zavisi od nauke i struke. Činjenica je da čovek nije samo biološko biće, niti su svi ljudi/bolesnici u istom položaju. Rezultati kliničkih studija sve više ukazuju da položaj na društvenoj lestvici, siromaštvo ili bogatstvo odnosno visina prihoda, više utiču na zdravlje ili izlečivost bolesti od lekara i lekova.

Paradoks moderne medicine jeste da se povećava prevalenca mnogih bolesti: hipertenzije, dijabetesa, stabilne angine, akutnog koronarnog sindroma ili srčane insuficijenciji uprkos razvoju novih sve efikasnijih lekova. Međutim, oni nisu svima jednako dostupni, te je procent efektivnosti terapije, odnosno realni procent uspešno lečenih bolesnika prema proklamovanim ciljevima pora-žavajuće mali. Zato je u Preporukama sve jači naglasak na primarnu prevenciju, u kojoj osim me-dicine treba da učestvuju i drugi segmenti društva – sve sa ciljem da što više ljudi sa zdravim srcem dočeka 80. godinu. Naša intencija je bila da i to nađe odraza u ovoj knjizi.

U kliničkoj kardiologiji, pored usavršavanja neinvazivnih i invazivnih metoda dijagno-stike i procvata interventne kardiologije, farmakoterapija ima vrlo važno mesto. S obzirom na ubr-zano starenje populacije, raste udeo kardiovaskularne patologije u ukupnom morbiditetu i mor-talitetu. Iz toga je proistekao populacioni koncept prevencije i terapije kardiovaskularnih bolesti, da paralelno koegzistira sa individualnim konceptom, koji svakog bolesnika tretira kao unikat.

Autorima zahvaljujemo za napore uložene u reviziju i dopunu svojih tekstova u meri da adekvatno odražavaju moderne tokove u farmakologiji i kliničkoj kardiologiji, za želju da se postigne punija aktuelnost. Pažljivi čitalac će sa zadovoljstvom primetiti da ima mnogo novih citata iz perioda posle 2004. (kad je bilo 4. izdanje), pa čak i iz 2009. godine.

Posebno se zahvaljujemo recenzentima Prof. Dr Ljubici Božinović i Prof. Dr Srećku Nedeljkoviću za podršku, konstruktivne primedbe i tople preporuke.
Zahvaljujemo se Ministarstvu za nauku za podršku, kao i proizvođačima lekova i drugim firmama koje su pomogle brzo štampanje ove knjige otkupom u pretplati jednog dela tiraža.

U Beogradu, Septembra 2009


SADRŽAJ

Terapija kao spoj nauke i prakse: T.Kažić
Receptori i kardiovaskularni sistem: T.Kažić
Jonski kanali i kanalopatije: Lj.Bukarica Gojković
Principi farmakokinetike i doziranja: T.Kažić
Ateroskleroza: M.Ostojić, V.Kanjuh, M. Dobrić
Dijabetes i kardiovaskularni rizik: N.Lalić
Metabolički sindrom: D.Micić, D.Stamenković-Pejković
Hiperlipoproteinemije: L.Lepšanović
Lekovi protiv hiperlipoproteinemija: T.Kažić
Stabilna angina pektoris: Z.Vasiljević
Akutni koronarni sindromi: Z.Vasiljević
Organski nitrati: R.Igić
Antitrombozni lekovi: I.Elezović
Antikoagulantni lekovi: I.Elezović
Trombolitički lekovi: I.Elezović, Z.Vasiljević
Srčane aritmije i principi terapije: M.Grujić
Lekovi protiv aritmija: T.Kažić
Srčana insuficijencija i principi terapije: M.Ostojić, M.Dobrić
Inotropni lekovi: T.Kažić
Hipertenzija i principi terapije: S.Dimković
Diuretički lekovi: T.Kažić
Beta blokatori: T.Kažić
Antagonisti kalcijuma: T.Kažić
Blokatori renin-angiotenzin sistema: R.Igić
Vazodilatatori: T.Kažić
Fiksne kombinacije antihipertenziva: T.Kažić
Bolesti periferne cirkulacije: M.Zdravković, N.Marković

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good